НОВИНИ и ПРОМОЦИИ

 
 

Фирма „Промимекс“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

дата: 01.02.2021

На 01.02.2021г. фирма „Промимекс“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европеи?ски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството и? на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“ (№ на договор: BG16RFOP002-2.073-1534-C01).

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя съобразно условията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020г. и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на разходите по проекта е 10 000.00 лв., като размерът на помощта възлиза на 100,00%. От тези разходи 8 500.00 лева са европейско, а 1 500.00 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, продължаване на оперативната дейност и стабилност на работните места.

лого европейски съюз европейски фонд за регионално развитие лого

лого оперативна програма, иновации и конкурентоспособност
 
Фолио за топъл печат